Ortensia.png

FR | NL | EN

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Identificatie van de verkoper

De commerciële Website Ortensia.be is via het internet toegankelijk voor elke internetgebruiker. De Website is uitgegeven door Ingrid De Houwer waarvan de kantoren gevestigd zijn in de Nestor de Tierestraat 57, te 1030 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0849.517.288


Artikel 2: Doelstelling

Doelstelling van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het vastleggen van de rechten en verplichtingen van de partijen, die ontstaan uit de verkoop van op de website aangeboden producten.


Artikel 3: Hoofdkenmerken van voor verkoop aangeboden producten

De hoofdkenmerken van elk product zijn omschreven in de eraan gekoppelde pagina's van de elektronische catalogus op de website. De foto's van de op de website aangeboden producten houden geen contractuele verplichtingen in en de website kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Het aanbod waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben evenals de levering van de producten zijn beschikbaar in de volgende landen: België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk (uitgezonderd de overzeese gebieden), Italië en Spanje.


Artikel 4: Gedetailleerde prijsopgave van het product

Onder voorbehoud van artikel 5, zijn de voorgestelde prijzen op het einde van de bestelprocedure gelijk aan de totaalprijs inclusief btw.
De prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€).
Alleen betalingen in Euro (€) worden aanvaard.
De website stelt alles in het werk om de producten zo snel mogelijk te leveren. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, gebeurt de levering ten laatste binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de dag dat het bedrag, vermeld op de uitnodiging tot betalen, gestort is.


Artikel 5: Betalingsvoorwaarden van de btw

Excl. btw = btw niet inbegrepen; ATI = alle taksen inbegrepen.
Tenzij anders vermeld, zijn de op de website vermelde prijzen inclusief de Belgische btw.
Verzending in België:
Privé-personen en ondernemingen: de verkoop is ATI, inclusief de Belgische btw van 21%
Verzending naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap:
Privé-personen: de verkoop is ATI, inclusief de Belgische btw van 21%
Ondernemingen: de verkoop is excl. btw (onder voorbehoud van mededeling van een geldig intracommunautair btw-nummer).


Artikel 6: Verzendkosten

Leveringen zijn mogelijk in de volgende landen: België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk (uitgezonderd de overzeese gebieden), Italië en Spanje.
Deze leveringen worden uitgevoerd door De Post voor België en door UPS voor alle andere landen.
De levering is gratis bij elke aankoop voor een bedrag van meer dan 250 euros. Anders zijn de leveringskosten ten laste van de koper en deze worden berekend in functie van de tarieven die op dat ogenblik van toepassing zijn.
Het pakje is gedurende het hele traject door ons verzekerd tot de koper het in ontvangst heeft genomen.
Met het oog op een perfecte staat van de goederen en een perfect veilig transport worden alle producten zorgvuldig door ons verpakt en beschermd in overeenstemming met de gebruikelijke normen.


Artikel 7: Online afsluiten van een verkoopsovereenkomst

De gebruiker kan de verschillende voor verkoop aangeboden producten op de website bekijken.
De gebruiker kan vrij surfen naar de verschillende pagina's van de website zonder zich daarom tot een bestelling te verbinden.
Indien de gebruiker wenst te bestellen, kiest hij de producten die hem/haar interesseren, en geeft hij/zij kennis van zijn/haar interesse door een mail te sturen via de link in de rubriek "Ik bestel". In de mail wordt de referentie, maat (indien nodig) vermeld van elk artikel waarvoor de klant interesse heeft.
Binnen de beste tijdspanne wordt een mail naar de klant teruggestuurd, die de aankopen bevestigt en de klant uitnodigt te betalen, op het e-mail adres dat de aankoper heeft meegedeeld. De website verbindt er zich toe de bestellingen te leveren die via de website zijn besteld voor zover er voorraad is.
De levering gebeurt onder voorbehoud van de mogelijkheid voor de website te weigeren.
Dit gebeurt als bvb de aangeduide prijs verkeerd is, de bestelling niet betaald is binnen de bepaalde termijn, of indien het aantal producten dat teruggestuurd wordt of verloren raakt te groot is.


Artikel 8: Bedenktijd

In overeenstemming met de Belgische wetgeving heeft elke in België gevestigde koper het recht om de website te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop, ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na zijn bestelling. De desbetreffende koper moet bij het pakket een kopie van zijn bestelling of factuur voegen. De website zal binnen de 30 dagen overgaan tot de terugbetaling van de prijs van het product, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de voorwaarden van artikel 9.
Deze bepaling is van toepassing op elke koper die over eenzelfde bescherming beschikt in het land waar hij verblijft.
Als de Koper een beroep doet op dit recht zijn de voorwaarden van artikel 9 van toepassing.


Artikel 9: Terugnamevoorwaarden

De terugname waarvan sprake in artikel 8 hogerop zal slechts worden aanvaard en aanleiding geven tot een terugbetaling of ruil als dat het product conform is aan het verzonden product en geen enkele schade, wijziging of interventie vertoont.
Alleen producten die in hun oorspronkelijke verpakking zijn teruggestuurd en niet gewassen noch gedragen zijn, kunnen worden omgeruild of terugbetaald. Beschadigde of bevuilde producten en producten die sporen van gebruik vertonen zullen naar hun afzender worden teruggestuurd.
Als een koper gebruik maakt van zijn recht op bedenktijd in overeenstemming met artikel 8, zijn de kosten voor terugzending naar de afzender gratis voor de eerste terugzending voor zover deze wordt uitgevoerd door dezelfde transportdienst die instond voor de levering waarvoor om terugname is verzocht. Vanaf de tweede terugzending door eenzelfde koper zijn de terugzendkosten voor rekening van de koper.

Het adres voor terugzending is:
Ortensia
57, Nestor de Tierestraat
1030 Brussel (België)

De terugname gebeurt geheel op risico van de koper als hij geen beroep doet op de door de website aanbevolen transportdienst (La Poste et UPS).


Artikel 10: Levering van de Producten

De website stelt alles in het werk om de producten zo snel mogelijk te leveren. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, gebeurt de levering ten laatste binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de dag dat het bedrag, vermeld op de uitnodiging tot betalen, gestort is.
De producten worden geleverd op het leveringsadres dat de koper tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven. De transportdienst levert het pakket slechts af na voorlegging van een officieel identiteitsbewijs en na ondertekening door de koper van een transportborderel voor goede ontvangst.
De koper moet het pakket en het product hoe dan ook bij levering controleren. Als de koper bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op het transportborderel voor hij tekent voor ontvangst.
Gelieve ons in dit geval een mail te sturen met een duidelijke omschrijving van de staat van de goederen
Als de koper bij hoge uitzondering binnen de maand die volgt op zijn bestelling geen levering heeft ontvangen, wordt hij verzocht om de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail (customer(at)ortensia.be).


Artikel 11: Eigendom - Risico's

De eigendomsoverdracht van het product ten voordele van de koper gebeurt slechts na volledige betaling van de prijs ervan, ongeacht de leveringsdatum van voornoemd product. De overdracht van het verlies- en schaderisico gebeurt evenwel vanaf de levering en ontvangst van voornoemd product door de koper. De datum op het transportborderel geldt als bewijs voor de leveringsdatum.


Artikel 12: Garantie

Elk Product wordt zorgvuldig gecontroleerd voorafgaand aan de verzending. De Koper moet eenzelfde controle uitvoeren op het ogenblik van de ontvangst. Klachten moeten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 worden ingediend.
De website stelt alles in het werk om de producten zo exact mogelijk te omschrijven en te tonen. Het is echter onmogelijk om de reële kleur van de producten geheel natuurgetrouw op het scherm weer te geven. Bovendien hangt de kleurweergave af van het door de klant gebruikte computermateriaal, zodat de website niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De aan de producten gekoppelde documenten zijn bedoeld ter illustratie en houden geen contractuele verbintenissen in. De website aanvaardt geen enkele klacht en geeft geen enkele garantie op basis van ontevredenheid over de kleur en de omschrijvingen.
De website kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige uitvoering van een bestelling of voor de niet-uitvoering van een bestelling als die vertraging of niet-uitvoering een technische of andere oorzaak heeft, die geheel buiten de wil van de website ligt. In dat geval heeft de website binnen de perken van het redelijke en noodzakelijke het recht om het transport en de levering uit te stellen.
Na de in artikel 9 vermelde termijn kan geen enkele klacht meer worden ingediend en geen enkele garantie meer worden verleend.
De garanties waarvan sprake zijn beperkend en vervangen alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.


Artikel 13: Bewijskracht

De geïnformatiseerde bestanden die op een aannemelijk veilige manier in de informaticasystemen van de Website worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicatie, bestelling en betaling tussen de partijen.
De bewaring van bestelbons en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangevoerd.


Artikel 14: Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, aankopen en enige andere algemene verrichting tussen de partijen. Bijgevolg erkent de gebruiker gewoon al door het feit dat hij een beroep doet op en/of gebruikmaakt van de diensten van ortensia.be, een bestelling plaatst en/of enige overeenkomst afsluit onherroepelijk dat hij een exemplaar van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen en dat deze tegen hem kunnen worden gebruikt en hij aanvaardt de toepassing ervan met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De algemene of bijzondere voorwaarden van de gebruiker zijn nooit van toepassing tenzij dit voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met ortensia.be.
Als de gebruiker dit wenst, kan hij ze downloaden, afdrukken en er een exemplaar van bewaren.
Deze algemene voorwaarden kunnen in de toekomst nog wijzigen. De gebruiker aanvaardt stilzwijgend elke wijziging door de website ortensia.be te blijven gebruiken en bezoeken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig kennis te nemen van de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden.
Het feit dat de gebruiker de algemene voorwaarden van ortensia.be niet in zijn moedertaal raadpleegt, bevrijdt hem niet van de toepassing ervan. De algemene voorwaarden worden aangeboden in drie talen (Frans/Nederlands/Engels).
De gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de website verklaart dat hij hiertoe volledig juridisch bevoegd is.


Artikel 15: Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht. De partijen aanvaarden om elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden uitsluitend aanhangig te maken bij de rechtbanken van Brussel.

Top