Ortensia.png

FR | NL | EN

Legal conditions

Privacybeleid

Ortensia.be eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van Ortensia.be. Door het gebruik van onze website, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, elke informatie die betrekking heeft op een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alle gegevens die je invult in het contactformulier op Ortensia.be

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden om jouw vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, verzenden wij automatisch cookies naar jouw computer of enig ander toestel met de bedoeling dat deze opgeslagen worden in jouw computer of enig ander toestel en bij je volgend bezoek weer naar ons teruggestuurd worden. Via deze cookies, worden bepaalde gegevens en gebruikersvoorkeuren geregistreerd die het gebruik van onze website vergemakkelijken. Het betreft onder meer jouw taalkeuze, jouw gebruikers-ID en andere identificeerbare gegevens. Cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website doordat het voorkomt dat je keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, opnieuw dient in te geven bij elk bezoek aan onze website. Je kan cookies uitschakelen door de instellingen van jouw browser te wijzigen.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld?

Voorts worden de gegevens gebruikt om statistieken op te maken over het gebruik van onze website, voor het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze diensten.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens is Ingrid De Houwer, met maatschappelijke zetel te Nestor de Tierestraat 57, 1030 Schaarbeek - België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.517.288.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Ortensia ZAL jouw persoonsgegevens NIET delen met andere bedrijven of individuen. De enige afwijking op deze regel zou kunnen zijn een eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures, of om een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, de uitvoering van de algemene en bijzondere voorwaarden na te gaan, fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen, of de rechten en/of de veiligheid van Ortensia.be, haar gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

U heeft het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot U op te vragen die in het bezit van Ortensia zijn.
U heeft het recht om alle persoonlijke gevens die U betrekken en die onjuist zijn te wijzigen.
U heeft tevens het recht om te eisen dat alle persoonlijke gegevens die U betrekken verwijderd worden.

Hiertoe dient u ons een gedagtekend en ondertekend verzoek te bezorgen, met een kopie van uw identiteitskaart, op het volgende adres: Ingrid De Houwer, Nestor de Tierestraat 57, 1030 Schaarbeek - België. Binnen de maand te rekenen vanaf het tijdstip van de indiening van jouw verzoek, delen wij je de vervolgens van jouw verzoek.

Overige bepalingen

Wij nemen de noodzakelijke maatregelen om ons te beschermen tegen elke toegang of aanpassing, publicatie of elke onwettige vernietiging van informatie door U verstrekt

Ortensia neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de inhoud en de wet op respect van privacy van internetsites die vermeld worden op onze website via een link.

De politiek rond het respect van de privacy wijzigt af en toe. Alle wijzigingen hieromtrent zullen op dit blad vermeld worden.

Het belgisch recht is van toepassing op de huidige politiek rond het respect van de privacy, met uizondering van elk ander nationaal recht.

Vragen

Voor al uw vragen met betrekking tot de politiek van het respect of privacy van Ortensia.be of het behandelen van uw persoonlijke gegevens, kan u met ons contact opnmene op het volgend email adres: info(at)ortensia.be.